Proje Destek Ofisi
KALKINMA AJANSLARI

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, kendine özgü çalışma ve finansman mekanizmasına sahip, kâr amacı gütmeyen, çabuk karar alıp uygulayabilen, merkezi ve yerel idarelerin dışında, kamu, özel sektör ve STK'ları bir araya getiren, Kamu tüzel kişiliğine sahip, düzey 2 bölgeleri esas alınarak Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan kalkınma birimleridir.

Ülkemizde 26 kalkınma ajansı bölgeler arasında ekonomik ve sosyal gelişmişlik farklılıklarının en aza indirilmesi ve bölgelerin küresel düzeyde rekabet gücünün artırılması amacıyla kurulmuşlardır.

 

Ankara Kalkınma Ajansı, Ankara’nın sürdürülebilir kalkınması için öncü nitelikte faaliyetler yürütmektedir. Katılımcılığı esas alarak yerel potansiyeli harekete geçirmeyi, ulusal kalkınma hedefleri çerçevesinde Ankara odaklı bölge planları hazırlama ve bu planlarda belirlenen temel hedef ve önceliklere yönelik geliştirilen projelere mali ve teknik destek sağlamaktadır.

Destekler, teknik destek ve mali destekler olarak ikiye ayrılmaktadır.

Mali destekler; faiz desteği, faizsiz kredi desteği ve doğrudan Finansman desteklerinden (doğrudan finansman destekleri; proje teklif çağrısı, güdümlü proje desteği ve fizibilite desteği şeklinde uygulanmaktadır) oluşmaktadır.

Ankara Kalkınma Ajansı tarafından sağlanacak teknik desteklerden sadece;

  • Yerel yönetimler ve mahalli idare birlikleri,
  • Üniversiteler, meslek okulları, araştırma enstitüleri,
  • Diğer kamu kurum ve kuruluşları,
  • Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları,
  • Sivil toplum kuruluşları yararlanabilmektedir.

Teknik destek, eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, geçici uzman personel görevlendirme, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici faaliyetler şeklinde sağlanabilmektedir.

Ankara Kalkınma Ajansı proje uygulama süreci hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.