Proje Destek Ofisi
Ankara Kalkınma Ajansı- 2024 SOGEP Başvuruları

 

 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülmekte olan Ankara Kalkınma Ajansı 2024 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) başvuruları açılmıştır.

 

Programın Amacı:

 • Yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek,
 • Değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek,
 • Toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak,
 • İstihdam edilebilirliği artırmak,
 • Sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek,
 • Sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmak.

 

Programın Öncelikleri:

 • İstihdam Edilebilirliği Artırmak
 • Toplumun dezavantajlı kesimlerinin istihdama katılımının kolaylaştırılmasına ve mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi
 • Genç istihdamını artırma
 • İldeki ve bölgedeki ihtiyaçlara uygun alanlarda nitelikli ve üretken beşerî sermayenin geliştirilmesi
 • Sosyal Girişimcilik ve Yenilikçilik
 • Sosyal girişimlerin kurulmasına ve kapasitelerinin artırılması
 • İstihdam edilebilirliğe ve sosyal içermeye ilişkin yenilikçi modeller geliştirilmesi
 • Sosyal girişimcilik ve sosyal yenilikçilik alanlarında hizmet veren/verecek olan aracı kurumların işleteceği, ekosistem güçlendirmeye yönelik merkezler, sosyal laboratuvarlar ile kuluçka ve hızlandırıcı programların uygulanması
 • Sosyal İçerme
 • Sosyal yardım alan kesimin gelir düzeyinin artırılması
 • Toplumun dezavantajlı kesimlerinin yaşam kalitelerinin yükseltilmesi
 • Dezavantajlı kesimlere sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılmasına yönelik yenilikçi ve model nitelikli projeler
 • Sosyal Sorumluluk
 • Bölge öncelikleriyle kâr amacı güden kesimin sosyal sorumluluk faaliyetlerini uyumlaştırma
 • Program öncelik alanlarına ve/veya tespit edilen farklı sosyal bir sorunun çözümüne yönelik yenilikçi ve model nitelikli projeler

 

Programın Öncelikli Temaları:

2024 yılı teması olarak “Kadın Girişimciliği/Kadın İstihdamı” belirlenmiştir. Kadınların istihdamını içeren proje fikirlerine öncelik verilecektir. Projelerin desteklenme şansını artırmak adına, oluşturulacak projelerde söz konusu temalara öncelik verilmesi önerilmektedir.

Tema 1: İstihdam Garantili Mesleki Eğitim Projeleri

Tema 2: Kooperatiflerin Ölçeklendirilmesi Projeleri

Tema 3: Hane Halkı Gelir Getirici Projeler

Tema 4: Üretim Alanlarında Kreş Kurulması

Tema 5: Kadınlara Yönelik Sosyal Üretim Merkezleri

Tema 6: Engelli Bireyler ve Bakım Veren Kadınlara Yönelik Gündüzlü Bakım Merkezleri

 

Proje Süresi: En fazla 18 aydır.

Proje Finansmanı: min. 1 Milyon TL. (Kamu kurumları ve kâr amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların başvuru sahibi olduğu projeler için destek oranı en fazla %90’dır.)

Son Başvuru Tarihi: 26 Nisan 2024, saat 18:00

Başvuru Şekli: SOGEP Proje Bilgi Formu, Ek-1 Proje Bütçesi ve Ek-2 İş Planı belgelerinin sogep@ankaraka.org.tr  e-mail adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Başvuru Süreci: Başvurular Ajans tarafından ön incelemeye tabi tutularak kısa listeye alınacak projeler belirlenecektir. Kısa listeye alınan proje sahipleri ile iletişime geçilerek Ajans ve başvuru sahibi kurum koordinasyonunda projeler geliştirilecek ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü onayına sunulacaktır.

 

SOGEP 2024 Bilgilendirme Toplantısı: 26 Mart 2024, saat 10:00’da online bilgilendirme toplantısı Zoom üzerinden gerçekleştirilecektir.

Katılım linki: https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZwsf-mgrTMiH91pAAF3YOKBWu1bbW2NLkvU#/registration

Toplantı Kimliği:881 8083 8859 
Parola: 304873